Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques

El passat 17 de maig va entrar en vigor, el Decret-Llei 8/2019, de 14 de maig, de modificació de la Llei 6/2017, del 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques.

La llei 6/2017 ja va aprovar aquest impost però la seva aplicació va quedar en suspens degut al recurs d’inconstitucionalitat que va presentar el Govern de l’Estat.

Finalment, en Sentencia de Tribunal Constitucional, es va considerar que el tribut era adequat al marc constitucional, això comporta que s’ha de liquidar l’impost des de l’any 2017.

L’impost es meritarà l’1 de gener de cada any i la liquidació i l’ingrés es farà entre l’1 i 30 del mes de juny. Com a excepció, els subjectes passius han de presentar i ingressar les autoliquidacions corresponents als anys 2017, 2018 i 2019, entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre de 2019.

L’autoliquidació s’ha de presentar obligatòriament per via telemàtica a la Seu electrònica de l’Agencia Tributaria Catalana, mitjançant el model d’autoliquidació 540, aprovat a finals de juny.

Aquest impost grava els actius no productius de les persones jurídiques que estiguin ubicats a Catalunya. Els diferents actius que poden ser gravats són:

 • Bens immobles.

 • Vehicles a motor amb una potència igual o superior a 200 CV.

 • Embarcacions d’oci.

 • Aeronaus.

 • Objectes d’art i antiguitats amb un valor superior a l’establert per la llei del Patrimoni històric.

 • Joies.

S’entén per actiu no productiu els actius següents:

a) Si se cedeixen de manera gratuïta als propietaris, socis i partícips del subjecte passiu o a persones vinculades a aquests, directament o per mitjà d’entitats participades per qualsevol d’ells, i que els destinen totalment o parcialment a l’ús propi o a l’aprofitament privat, tret que utilitzar-los constitueixi rendiment en espècie, d’acord amb el que disposa la normativa de l’I.R.P.F.

b) Si se’n cedeix l’ús, mitjançant preu, als propietaris, socis i partícips del subjecte passiu o a persones físiques vinculades a aquests, o a entitats participades per qualsevol d’ells, per a ésser destinats totalment o parcialment a usos o aprofitaments privats, llevat que els propietaris, socis, partícips o persones vinculades satisfacin per a la cessió del bé el preu de mercat, treballin de manera efectiva a la societat i percebin per això una retribució d’import superior al preu de cessió. Es consideren actius productius els que són arrendats a preu de mercat als propietaris, socis i partícips o a persones vinculades a aquests, o a entitats participades per qualsevol d’ells, i són destinats a l’exercici d’una activitat econòmica.

També seran actius no productius els que no estiguin afectes a cap activitat econòmica.
No es consideraran bens no productius aquells que tinguin un preu d’adquisició que no superi l’import dels beneficis no distribuïts obtinguts per una entitat, sempre que provinguin de la realització d’activitats econòmiques, amb el límit de l’import dels beneficis obtinguts en el mateix any de l’adquisició i en els 10 anys anteriors.

La base imposable de l’impost sobre els actius no productius serà la constituïda per la suma dels valors corresponents a tots els actius no productius.

Als efectes de la liquidació de l’impost, els actius no productius es valoraran d’acord amb les següents regles:

  • Immobles: Valor cadastral

  • Vehicles, embarcacions i aeronaus: Valor de mercat. Pels vehicles es podran utilitzar les taules de valoració aprovades als efectes de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials.

  • Objectes d’art, antiguitats i joies: Valor de mercat.

  • Els béns cedits en el marc d’una operació d’arrendament financer es valoraran d’acord amb la normativa aplicable als arrendaments en l’impost sobre transmissions patrimonials.

La quota íntegra es determinarà per l’aplicació a la base imposable de la següent escala:

 

BASE IMPONIBLE HASTA (EUROS)

CUOTA ÍNTEGRA (EUROS)

RESTO BASE IMPONIBLE HASTA (EUROS)

TIPO APLICABLE (%)

0,00

0,00

167.129,45

0,210

167.129,45

350,97

167.123,43

0,315

334.252,88

877,41

334.246,87

0,525

668.499,75

2.632,21

668.500,00

0,945

1.336.999,75

8.949,54

1.336.999,26

1,365

2.673.999,01

27.199,58

2.673.999,02

1,785

5.347.998,03

74.930,46

5.347.998,03

2,205

10.695.996,06

192.853,82

En adelante

2,750

 

Barcelona, 16 de setembre de 2019.