Modificació del tipus d'ITP aplicable a la constitució d'arrendaments a Catalunya

La Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que va entrar en vigor el 31-1-2014, en el seu article 123, preveu:

La modificació del tipus de gravamen de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP i AJD) aplicable a Catalunya, per a la constitució d’arrendaments.

A diferencia de l’anterior normativa aplicable, que establia un escalat variable en funció de l’import de l’arrendament, l’article 123 de la Llei 2/2014 preveu un tipus fix de gravamen del 0,3% durant l’any 2014 (a partir del 31 de gener de 2014) i del 0,5% a partir de l’1 de gener de 2015.

Fet imposable:
La constitució d’arrendaments relatius a vivendes està subjecte a l’ITPiAJD, en la modalitat de «transmissió patrimonial onerosa», per aplicació de l’article 7.1.b) del Real Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la LITPiAJP.

Base imposable:
La base imposable ve constituïda per la quantitat total que hagi de satisfer-se per tot el període de durada del contracte; en cas que no estigui prevista cap durada, s’estableix que es computaran sis anys, sens prejudici de les liquidacions addicionals que s’hagin de practicar, en cas de continuar vigent després de l’esmentat període temporal.

En cas de contractes subjectes a pròrroga forçosa, com seria el cas dels contractes d’arrendament d’habitatge de durada inferior a tres anys, es computarà, com a mínim, una durada de tres anys.

Tipus impositiu:
El tipus impositiu durant l’any 2014 és del 0,3%. A partir de l’1 de gener de 2015, el tipus impositiu serà del 0,5%.

Subjecte passiu:
El subjecte passiu obligat al pagament de l’Impost és l’arrendatari, però cal tenir en compte que l’art. 9.1.b) LITPiAJD preveu que el propietari que hagués percebut el primer pagament de renda sense haver exigit la justificació d’haver satisfet l’Impost, serà responsable subsidiari del seu pagament.

Termini:
El termini de presentació de l’autoliquidació i ingrés del deute tributari, és d’un mes a comptar des de la data de celebració del contracte.

Model per l’autoliquidació:
Model 600.

Barcelona, 26 de Febrer de 2014.